วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

0910 ประชุม รอง ผอ.ฯ อจ.หน.วิชา  อ.แหม่ม ส.ท.ศุภศักดิ์ และ จ.ส.ต.ประธานฯ  เรื่อง การเตรียมการเปิดหลักสูตร ส.ชั้นต้นออนไลน์

หัวข้อพิจารณา
 1. สั่งการให้ รอง ผอ.กศ.ฯ ปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน  ทุกเรื่องให้ผ่าน รองฯ ก่อน ติ๊กท้ายหนังสือทุกครั้ง
 2. ให้ ครู/อจ. จนท. บก.กศ.ฯ ทุกคน จัดทำ Job Description โดยกำหนดตามหมายเลข ชกท.(ตามตำแหน่ง) และหน้าที่ตาม อฉก./ปฏิบัติจริง  
  • หน.วิชา/หน.บก. มอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร (กำหนดรูปแบบให้)
  • รอง ผอ.ฯ กำกับดูแลในภาพรวม
  • ส่งต้นฉบับครั้งแรกใน 29 พ.ค.55
  • จากนั้นกำหนด แบบเรียนรู้ ที่ทุกตำแหน่งจะต้องมีเพื่อจัดทำบทเรียน E-learning และประเมินผลให้ได้ตามเกณฑ์
  • ส.ท.ศุภศักดิ์ฯ เตรียมจัดทำ แบบการสมัครเรียนที่ให้ลงทะเบียนได้ด้วย Facebook ได้ด้วย
  • รอง ผอ.ฯ เตรียมวางแผน เรื่อง/แบบการเรียนรู้ในแต่ละตำแหน่ง จัดทำเป็นตาราง เพื่อกำหนดให้บุคลากรแต่ละตำแหน่งจะต้อง เข้าเรียนและประเมินผลผ่านเกณฑ์ตามวงรอบ 6 เดือน (ห้วงเดียวกับการพิจารณาบำเหน็จประจำปี)
 3. รายงานผลการเตรียมการ เปิดหลักสูตร ส.ชั้นต้น ออนไลน์
  • เป็นไปตามแผนหรือไม่ ขอดูแผน(ยังไม่ได้ทำ) จึงให้ทำเร็วที่สุดภายใน 18 พ.ค.55
  • การคัดเลือกผู้เข้าเรียน(ล่าสุดเมื่อ 16 พ.ค.55 ประสานบุ้งแล้ว มียอดเข้าเรียนได้ครบตามยอด) การบังคับบัญชา น.ปกครอง  แผนงานโดยละเอียด ข้อสอบ ห้วงเวลา (ขอดูเร็วที่สุด)
  • การจัดครู/อจ.สอน ตามตารางสอน โดยละเอียด  ตรวจสอบห้องเรียน เวลาที่ ผตก.ฯจัดมาให้ลงนามรับรองด้วย อจ.หน.วิชา รับผิดชอบตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ภายใน 18 พ.ค.55
  • การจัดห้องเรียน ขอให้ รองฯ ตรวจสอบ และ หน.วิชา เข้าไปดูลูกน้องของตัวเอง  เขียนรายชื่อมาส่งด้วย (จัดให้รองเป็นครูสอนทุกวิชา  อ.หน.วิชา เป็นครูสอนในแต่ละวิชาที่รับผิดชอบ)
 4. การตรวจข้อสอบอัตโนมัติฯ ให้ หน.บก. เป็นผู้ดำเนินการแบ่งงาน/ฝึกอบรมให้แต่ละคนทำให้ได้ทุกคน ส.ท.ศุภศักดิ์ฯ จะไปอบรม Admin ที่ บก.ทท. ห้วง 21 พ.ค.-1 มิ.ย.55 (เตรียมงานเว็บแบบ TCU ให้ดำเนินการด้วย)