วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

การประชุมเตรียมการ ส.ชั้นต้น ออนไลน์ และการจัดนิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
 • ผอ.กศ.
 • รอง ผอ.กศ.
 • หน.ผตก.
 • หน.ผธพ.
 • หน.ผปส.
 • อ.เบญจางค์
 • อ.โชติมา
เริ่มประชุม เวลา 0930
 1. ให้ หน.ผธพ. กวดขันการแอบไปนอนที่ห้องเวร  ห้ามกำลังพลไปนอนในเวลาราชการ 0800-1600 โดยเด็ดขาด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน  กรณีไม่สบาย/ป่วย ต้องการพักผ่อนก่อนกลับไปทำงานต่อ  หน.ผธพ. รับผิดชอบด้วยกรณีตรวจพบผู้กระทำผิดอีก
 2. การเตรียมการเปิดหลักสูตร ส.ชั้นต้น ออนไลน์
  • หน.ผตก. งบประมาณ น่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างแน่นอน   ขอให้ประสาน กพ.ทบ.ยืนยันโดยขอสำเนาตัวอนุมัติมาดำเนินการก่อน
  • ห้วงการเปิดการศึกษาคือ 11 มิ.ย. - 31 ส.ค.55  มีงานต้องดำเนินการเหมือนกับการเปิดหลักสูตรปกติ  เว้นคุณสมบัติผู้เข้าเรียนออนไลน์  ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต  ให้ อ.โชติมา ฯ  ร่างคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาส่งให้ ผตก.ฯ โดยเร็ว  เพื่อตั้งเรื่องแจ้ง กผค.ฯ ดำเินินการคัดเลือกผู้เรียนต่อไป  
  • ผตก. ออกคำสั่งต่างๆ ได้ทันทีหลังได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตร  รวมทั้งจัดตารางสอน และวางแผน และออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักสูตร และการบริหารงบประมาณ
  • การวางแผน เพื่อนำหลักสูตรออนไลน์เข้าแผนประจำปี  ต้องวางแผนการประเมินผลล่วงหน้า  ก่อน  ระหว่าง และหลังการเปิดหลักสูตร  เพื่อทราบข้อมูลและหาทางปรับปรุงแก้ไขได้ทันที  เพื่อให้เกิดประสิทธิการเรียนรู้ของหลักสูตรออนไลน์ ให้ หน.ผปส.ฯ เตรียมการ และดำเนินการ  โดยดูรูปแบบจาก รร.กบ. หรือ รร.สร.
  • การเตรียมการจัดห้องเรียน สื่อการเรียน ข้อสอบ ในชั้นต้น  พยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 24 เม.ย.55 ก่อนงานนิทรรศการ  จากนั้นวางแผนให้ ผอ. ฝึกอบรมผู้สอนเพื่อเข้าไปจัดห้องเรียนออนไลน์เองเพิ่มเติม  ได้แก่  ประมวลรายวิชา  แผนการสอน   สื่อเสริม  และการออกแบบกิจกรรมการเรียน เป็นต้น  ให้ รอง ผอ.กศ. ดำเนินการและรายงานให้ทราบตามห้วงเวลา (หน.ผตก. แจ้งว่าอาจเลื่อนการจัดงานนิทรรศการฯ ออกไปอีก  อย่างไรก็ตามให้เตรียมงานให้เรียบร้อยก่อน 24 เม.ย.55)
  • ให้ รอง ผอ.กศ. แจ้งเตือนครู/อาจารย์ ล่วงหน้าในการเตรียมการสอนออนไลน์  รวมทั้งตรวจสอบ และวางแผนการดำเนินการการสอนออนไลน์ และการสอบประมวลความรู้ในแต่ละรอบเดือน และปลายเทอม ให้เรียบร้อย  ส่งแผนให้ ผอ.กศ.ทราบโดยเร็ว
 3. การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการของ รร.  จัดบอร์ดและสถานที่ ณ ห้องเรียน 4  กศ.มี 2 เรื่อง คือ ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติจากภาพ และ การจัดทำหลักสูตร ส.ชั้นต้นออนไลน์  ให้นำแผนที่ออกแบบไว้มาติดคร่าวๆ ก่อน  เพื่อให้เป็นภาพ  รีบดำเนินการให้เสร็จภายในวันนี้  ส่วนไหนที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น และเห็นว่าเหมาะสมในการสร้างความน่าสนใจ  ให้รีบดำเนินการได้ทันที
1010
 • อบรมการจัดทำข้อสอบแบบ AIKEN เพื่อนำเข้ารายวิชา  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ผู้เ้ข้ารับการอบรม อ.โชติมา  จ.ส.อ.กนก และ จ.ส.ต.ประธาน
1100
 • นำเรียนเรื่องที่ประชุมมาแล้วช่วงเช้า
 • แผนการจัดครู/อจ.สอนแทน ผู้ขอปรับย้าย และ ชรก. ดังนี้
  • อ.บุษบา สอน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยขอผู้สอนด้านการปฏิบัติจากกรม
  • อ.ดวงพร สอน การแต่งกาย (ตกลงกับ อ.ศิริรัตน์) และ การวิจัย
  • ภาษาอังกฤษ ใช้อาจารย์ภายนอก
1245  เดินทางไปร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส.ชั้นต้น สป.1  แอร์รถตู้ร้อนมาก (ต้องแก้ไข ให้ผู้รับผิดชอบทราบ หรือไม่ก็ต้องให้นั่งไปด้วย จะได้สุกไปพร้อมกัน)
1500 ประชุมชี้แจง และมอบงานให้ อ.โชติมา และ ธนากร ดังนี้

 • ให้ ธนากร ไปค้นหาวิธีการสแกนเอกสารหลายหน้า เป็น pdf ไฟล์เดียว  เพื่อนำเก็บในระบบเว็บเพจ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถค้นหาเอกสารเก่าได้เลย (สักครั้งเดียว  ไม่ว่าจะเพิ่งผ่านมา หรือนานมาแล้วก็ตาม)
 • ให้ อ.โชติมา  ไปหารายละเอียดการโอนเงินค่าเว็บไซต์ รร. ว่าทำการโอนเงินวันไหน เวลาอะไร  และ fax ให้ช่วงไหน  เพื่อแจ้ง Web Hosting ทราบต่อไป (ขอด่วน ก่อน 7 เ้ม.ย.55)
 • ให้ อ.โชติมา จัดเตรียมบล็อกของ กศ. ให้กับกำลังพลทุกนาย  เพื่อทำการบันทึกผลงานในแต่ละวันแทน แฟ้มสะสมงานที่ไม่ค่อยส่งกัน  โดยให้บันทึกก่อนกลับบ้าน แล้วให้มารายงานก่อนกลับทุกวัน  หากกลับก่อนให้อยู่เวรเพิ่มเพื่อทำการบันทึกให้แล้วเสร็จ   ร่างนโยบายมาให้ดูก่อน  แล้วค่อยเขียนเป็น กร.10  ลงนามรับทราบทุกนาย  เริ่ม 23 เม.ย.55
 • ให้ อ.โชติมา สำรวจผลการดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนของ จ.ประธาน แล้วสรุปผลให้ทราบ เพื่อนำเครื่องคอมฯ ที่ทำสื่อมาวางไว้ในห้อง ผอ.กศ. แล้วทำการ upload สื่อขึ้นเว็บโดยเร็ว  ส่วนเครื่องของ จ.จตุพร ให้นำไปวางไว้ที่ บก. แล้วปรับแต่งให้เป็นเครื่องตรวจข้อสอบให้ได้อีก 1 ชุด  เพื่อให้สามารถหมุนเวียน  ธนากร และบุคคลอื่นๆ เข้าออก บก.ได้ตามต้องการ
 • แจ้ง อ.โชติมา เรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ (เจ้าตัวรับทราบ)
 • อ.โชติมา ขอตัว เอกสิทธิ์ มาช่วยงานทำข้อสอบ AIKEN  - ไม่มีปัญหา ให้ประสานกับ รอง ผอ.โดยตรง  เนื่องจากมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมอยู่แล้ว
 • ให้จัดทำเวรประจำวัน มีหน้าที่ดูแลงานของตนเอง บก. และของเพื่อนที่ไม่มาทำงานในวันนั้น  โดยต้องระบุงานของแต่ละคนให้ชัดเจน  เป็นเอกสารคำสั่งของ บก.กศ. และให้ทุกคนสามารถใช้เว็บแชร์เอกสารได้ทุกคน

1 ความคิดเห็น: