วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

วันนี้เรียกประชุม เวลา 0900
- รอง ผอ.กศ.ฯ
- อ.แหม่ม
- อ.โชติมา
- จ.ประธาน
ชี้แจงเรื่อง
 1. ขอทราบความคืบหน้าในการเตรียมการเปิดหลักสูตร ส.ชั้นต้นออนไลน์  (ไม่มีรายละเอียด) แสดงว่ายังไม่ได้วางแผน (เหมือนเดิม)  แนะนำรายละเอียดในการเตรียมการ
  • ตรวจสอบสื่ออีเลิร์นนิงให้พร้อม  และอัพโหลดขึ้นเว็บ ทีละรายวิชา เริ่มจากวิชาหลักก่อน (วางแผนย้อนหลังให้ดูด้วย)
  • จัดทำข้อสอบแบบ GIFT เพื่อนำเข้าแต่ละรายวิชา
  • จัดทำรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ แต่ละรอบเดือน และประมวลรวมท้ายหลักสูตร เป็นเค้าร่างมาให้ดูคราวหน้า
  • วางแผนการอบรม ช่วงเวลาที่ว่างตั้งแต่ 2 พ.ค.55 (หลักสูตรชุดแรกจบหมดแล้ว) ออกคำสั่งการอบรม แจ้งให้ อ.สุชาดา ที่รับผิดชอบการอบรมร่วมวางแผนด้วย
  • ให้รองฯ รับผิดชอบในภาพรวม  นัดขอดูแผนงานอีกครั้งวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.55
 2. ให้ รองฯ แจ้งให้ครู-อาจารย์ทราบ ว่าพิธีประกาศปีพัฒนาบุคลากร ทบ. เลื่อนจาก วันที่ 24 เม.ย.55 เป็น 23 เม.ย.55  โดยให้เตรียมการตามที่วางแผนไว้  ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบ และเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อยภายใน 20 เม.ย.55  มีข้อห่วงใยคือ 
  • การจัดทำเอกสารแจกจ่าย และแผ่นชาร์ตที่สั่งทำจะเสร็จหรือไม่ให้รีบประสานกับ ผตก. และ ผธพ. โดยเร่งด่วน  
  • รวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ชุด  จัดระเบียบหน้าจอให้เรียบร้อย และเตรียมการสำหรับการแสดงสาธิตให้พร้อม  รวมทั้งการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต wifi ใน บก.ทบ. และเตรียม usb card ไว้ด้วย กรณีฉุกเฉิน  
  • การเตรียมการกรณีไม่สามารถเปิดเน็ตได้  ให้เตรียมไฟล์บทเรียนอีเลิร์นนิงไว้ในเครื่องด้วย
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 3. ให้ รองฯติดตาม และสรุป ประมวลรายวิชา และแผนการสอน หลักสูตร ทบ. เมื่อต้นปี ให้เรียบร้อยนำเรียน ภายใน 30 เม.ย.55
 4. ให้ อ.โชติมา ทำสรุปโครงการส่ง ยศ.ทบ. เสียที เก็บดองไว้ทำไม ขาดโครงการใดก็ทำสรุปแจ้งไว้ที่ใบปะหน้า ไม่ต้องรอ ส่งภายใน 20 เม.ย.55 
เวลา 1000  อบรมการอัพโหลดบทเรียนขึ้นเว็บอีเลิร์นนิงของ รร.  ให้ จ.ประธาน และ อ.แหม่ม
เวลา 1030  เข้าพบ รอง ผบ.รร.ฯ ชี้แจงการไปตรวจ รร.ช.กช. วันนี้ และแผนงานเรื่องนิทรรศการให้ ครู-อาจารย์ รับผิดชอบดำเนินการ  มีแผนมาตรวจสอบวันที่ 20 เม.ย.55

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

0850  เรียก อ.โชติมา ฯ มาถามยอดกำลังพลประจำวัน (ต้องเรียกมาถามอีำกเหมือนเดิม)
0900  รอง ผบ.รร. ตรวจการจัดบอร์ดนิทรรศการ ณ ห้องเรียน 4  ผลเรียบร้อย1000  ไป รพ.พระมงกุฏเกล้า พาแม่ไปตรวจหมอวิชัย ผลไม่มีปัญหา นัดอีกทีปีหน้า  โดยไปนัดตรวจ Memogram วันพุธที่ 24 เม.ย.56 เวลา 1300 ทั้งสองคน แม่และพี่สาว และจะนัดตรวจหมอวิชัยวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย.56
1200  ผตก.ฯ แจ้งเรื่องให้ส่งข้อมูลตำแหน่งที่เหมาะสมในการกำหนดให้ได้รับเงินวิทยฐานะ หรือค่าตอบแทน ดังนี้
 • ชื่อตำแหน่ง
 • อัตราการจัด
 • ภารกิจ (เกี่ยวกับการสอน)
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ชกท.)
 • ตารางการเรียนการสอนหรือ หลักฐานแสดงภาระงานที่ทำการสอน
โดยมอบให้ รอง ผอ.กศ. ประุชุมหารีอกับ อจ.หน.วิชา แล้วสรุปผลให้ทราบภายใน 25 เม.ย.55 

1500 
 • ชำระค่าโดเมน และ โฮสติ้ง  psb15.net จำนวนทั้งสิ้น  1,390.- บาท (ยังไม่ได้เบิก แต่แจ้งพี่เอียงแล้วทางโทรศัพท์ จะขอรับในวันเลี้ยงรุ่นครั้งต่อไป)
 • แจ้งการชำระค่าโฮสติ้ง agschool.rta.mi.th ที่ชำระไปแล้วเมื่อ 9 มี.ค.55 แต่ยังได้รับใบแจ้งหนี้อยู่ ผลเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยแล้ว
 • รายงานของเบิกค่าโฮสติ้ง e-learningsc.rta.mi.th จำนวน 500 บาท โอนเข้าบัญชี และแจ้งต่ออายุเรียบร้อยแล้ว

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

การประชุมเตรียมการ ส.ชั้นต้น ออนไลน์ และการจัดนิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
 • ผอ.กศ.
 • รอง ผอ.กศ.
 • หน.ผตก.
 • หน.ผธพ.
 • หน.ผปส.
 • อ.เบญจางค์
 • อ.โชติมา
เริ่มประชุม เวลา 0930
 1. ให้ หน.ผธพ. กวดขันการแอบไปนอนที่ห้องเวร  ห้ามกำลังพลไปนอนในเวลาราชการ 0800-1600 โดยเด็ดขาด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน  กรณีไม่สบาย/ป่วย ต้องการพักผ่อนก่อนกลับไปทำงานต่อ  หน.ผธพ. รับผิดชอบด้วยกรณีตรวจพบผู้กระทำผิดอีก
 2. การเตรียมการเปิดหลักสูตร ส.ชั้นต้น ออนไลน์
  • หน.ผตก. งบประมาณ น่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างแน่นอน   ขอให้ประสาน กพ.ทบ.ยืนยันโดยขอสำเนาตัวอนุมัติมาดำเนินการก่อน
  • ห้วงการเปิดการศึกษาคือ 11 มิ.ย. - 31 ส.ค.55  มีงานต้องดำเนินการเหมือนกับการเปิดหลักสูตรปกติ  เว้นคุณสมบัติผู้เข้าเรียนออนไลน์  ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต  ให้ อ.โชติมา ฯ  ร่างคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาส่งให้ ผตก.ฯ โดยเร็ว  เพื่อตั้งเรื่องแจ้ง กผค.ฯ ดำเินินการคัดเลือกผู้เรียนต่อไป  
  • ผตก. ออกคำสั่งต่างๆ ได้ทันทีหลังได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตร  รวมทั้งจัดตารางสอน และวางแผน และออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักสูตร และการบริหารงบประมาณ
  • การวางแผน เพื่อนำหลักสูตรออนไลน์เข้าแผนประจำปี  ต้องวางแผนการประเมินผลล่วงหน้า  ก่อน  ระหว่าง และหลังการเปิดหลักสูตร  เพื่อทราบข้อมูลและหาทางปรับปรุงแก้ไขได้ทันที  เพื่อให้เกิดประสิทธิการเรียนรู้ของหลักสูตรออนไลน์ ให้ หน.ผปส.ฯ เตรียมการ และดำเนินการ  โดยดูรูปแบบจาก รร.กบ. หรือ รร.สร.
  • การเตรียมการจัดห้องเรียน สื่อการเรียน ข้อสอบ ในชั้นต้น  พยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 24 เม.ย.55 ก่อนงานนิทรรศการ  จากนั้นวางแผนให้ ผอ. ฝึกอบรมผู้สอนเพื่อเข้าไปจัดห้องเรียนออนไลน์เองเพิ่มเติม  ได้แก่  ประมวลรายวิชา  แผนการสอน   สื่อเสริม  และการออกแบบกิจกรรมการเรียน เป็นต้น  ให้ รอง ผอ.กศ. ดำเนินการและรายงานให้ทราบตามห้วงเวลา (หน.ผตก. แจ้งว่าอาจเลื่อนการจัดงานนิทรรศการฯ ออกไปอีก  อย่างไรก็ตามให้เตรียมงานให้เรียบร้อยก่อน 24 เม.ย.55)
  • ให้ รอง ผอ.กศ. แจ้งเตือนครู/อาจารย์ ล่วงหน้าในการเตรียมการสอนออนไลน์  รวมทั้งตรวจสอบ และวางแผนการดำเนินการการสอนออนไลน์ และการสอบประมวลความรู้ในแต่ละรอบเดือน และปลายเทอม ให้เรียบร้อย  ส่งแผนให้ ผอ.กศ.ทราบโดยเร็ว
 3. การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการของ รร.  จัดบอร์ดและสถานที่ ณ ห้องเรียน 4  กศ.มี 2 เรื่อง คือ ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติจากภาพ และ การจัดทำหลักสูตร ส.ชั้นต้นออนไลน์  ให้นำแผนที่ออกแบบไว้มาติดคร่าวๆ ก่อน  เพื่อให้เป็นภาพ  รีบดำเนินการให้เสร็จภายในวันนี้  ส่วนไหนที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น และเห็นว่าเหมาะสมในการสร้างความน่าสนใจ  ให้รีบดำเนินการได้ทันที
1010
 • อบรมการจัดทำข้อสอบแบบ AIKEN เพื่อนำเข้ารายวิชา  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ผู้เ้ข้ารับการอบรม อ.โชติมา  จ.ส.อ.กนก และ จ.ส.ต.ประธาน
1100
 • นำเรียนเรื่องที่ประชุมมาแล้วช่วงเช้า
 • แผนการจัดครู/อจ.สอนแทน ผู้ขอปรับย้าย และ ชรก. ดังนี้
  • อ.บุษบา สอน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยขอผู้สอนด้านการปฏิบัติจากกรม
  • อ.ดวงพร สอน การแต่งกาย (ตกลงกับ อ.ศิริรัตน์) และ การวิจัย
  • ภาษาอังกฤษ ใช้อาจารย์ภายนอก
1245  เดินทางไปร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส.ชั้นต้น สป.1  แอร์รถตู้ร้อนมาก (ต้องแก้ไข ให้ผู้รับผิดชอบทราบ หรือไม่ก็ต้องให้นั่งไปด้วย จะได้สุกไปพร้อมกัน)
1500 ประชุมชี้แจง และมอบงานให้ อ.โชติมา และ ธนากร ดังนี้

 • ให้ ธนากร ไปค้นหาวิธีการสแกนเอกสารหลายหน้า เป็น pdf ไฟล์เดียว  เพื่อนำเก็บในระบบเว็บเพจ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถค้นหาเอกสารเก่าได้เลย (สักครั้งเดียว  ไม่ว่าจะเพิ่งผ่านมา หรือนานมาแล้วก็ตาม)
 • ให้ อ.โชติมา  ไปหารายละเอียดการโอนเงินค่าเว็บไซต์ รร. ว่าทำการโอนเงินวันไหน เวลาอะไร  และ fax ให้ช่วงไหน  เพื่อแจ้ง Web Hosting ทราบต่อไป (ขอด่วน ก่อน 7 เ้ม.ย.55)
 • ให้ อ.โชติมา จัดเตรียมบล็อกของ กศ. ให้กับกำลังพลทุกนาย  เพื่อทำการบันทึกผลงานในแต่ละวันแทน แฟ้มสะสมงานที่ไม่ค่อยส่งกัน  โดยให้บันทึกก่อนกลับบ้าน แล้วให้มารายงานก่อนกลับทุกวัน  หากกลับก่อนให้อยู่เวรเพิ่มเพื่อทำการบันทึกให้แล้วเสร็จ   ร่างนโยบายมาให้ดูก่อน  แล้วค่อยเขียนเป็น กร.10  ลงนามรับทราบทุกนาย  เริ่ม 23 เม.ย.55
 • ให้ อ.โชติมา สำรวจผลการดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนของ จ.ประธาน แล้วสรุปผลให้ทราบ เพื่อนำเครื่องคอมฯ ที่ทำสื่อมาวางไว้ในห้อง ผอ.กศ. แล้วทำการ upload สื่อขึ้นเว็บโดยเร็ว  ส่วนเครื่องของ จ.จตุพร ให้นำไปวางไว้ที่ บก. แล้วปรับแต่งให้เป็นเครื่องตรวจข้อสอบให้ได้อีก 1 ชุด  เพื่อให้สามารถหมุนเวียน  ธนากร และบุคคลอื่นๆ เข้าออก บก.ได้ตามต้องการ
 • แจ้ง อ.โชติมา เรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ (เจ้าตัวรับทราบ)
 • อ.โชติมา ขอตัว เอกสิทธิ์ มาช่วยงานทำข้อสอบ AIKEN  - ไม่มีปัญหา ให้ประสานกับ รอง ผอ.โดยตรง  เนื่องจากมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมอยู่แล้ว
 • ให้จัดทำเวรประจำวัน มีหน้าที่ดูแลงานของตนเอง บก. และของเพื่อนที่ไม่มาทำงานในวันนั้น  โดยต้องระบุงานของแต่ละคนให้ชัดเจน  เป็นเอกสารคำสั่งของ บก.กศ. และให้ทุกคนสามารถใช้เว็บแชร์เอกสารได้ทุกคน

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

ไม่ใช่ 2012 แต่เป็น 2013


นักวิทยาศาสตร์ไทยสไตล์สหรัฐ  บอกว่าระบบสุริยะแปรปรวนจริง ปี 2013 ไม่รอดแน่ จริงหรือไม่CGจำลองดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกวันที่ 21 ธันวาคม 2012
วันที่ 22 ธันวาคม 2012 เอ้า.. กำลังใจ ไปดูโลกอนาคต 2019

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

ความคิดของเรากำลังตีกัน

ความคิดของเราในขณะนี้มันตีกัน (คล้ายการเมืองจัง คิ คิ) วุ่นไปหมด พอสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้
 • เรื่องโลกแตก แล้วจะอยู่ยังงัย ทำอะไรดี จะหาบอลลูนลูกใหญ่ๆ ลอยขึ้นเมื่อเกิดภัยธรรมชาติิ จะรอดไหม  ลูกเราจะอยู่อย่างไร .....
 • เรื่องการหารายได้พิเศษเพิ่มเติม  เนื่องจากข้าวของแพง  เงินพันมีค่าเท่าเงินบาทสมัยก่อนจริงๆ รู้เรื่องแค่คอมพิวเตอร์ กับอีเลิร์นนิง  ทำ seo ดีมั้ย หรือจะขายของจากอเมซอนรอดหรือเปล่า หรือจะเอาโฆษณา google มาติดบล็อกดี (ไม่ค่อยเห็นคนเข้ามาดูเท่าไร สงสัยจนต่อไป)
 • เรื่องลูกชายตัวโปรด จะขึ้น ป.1 แล้ว จะได้แท็บเล็ต หรือเปล่า  เห็นบอกว่าได้อยู่นะ แต่ได้ใช้แค่ห้องเดียว แล้วห้องลูกเรามันจะได้มั้ยเนี่ย  ตูต้องลงทุนซื้อให้เองหรือเปล่าก็ไม่รู้
 • เรื่องงานก็ไม่ค่อยเดิน  ทำแทบตาย แต่มักจะเดินไปคนเดียว  อ้างว้างจริงๆ  hello มีใครอยู่มั้ย ก็อกๆๆๆ   ชักเบื่อแล้วซิ  ไม่ต้องทำงานหนักก็ได้เงินเท่าเดิมอยู่แล้ว จริงหรือเปล่าเนี่ย  เด๋วคนเค้าหาว่าบ้าทำงานเอาหน้าหรือเปล่า  ชลอ working ลงบ้างแล้วกัน ปล่อยให้ขบวนการย่อยสลายได้ทำงานของมันบ้าง
 • แฟ้มสะสมงานของระบบประกันกันก็ไม่ค่อยเวิร์ก  ตอนนี้อยากเอาบล็อกมาให้กำลังพล เขียนทุกสิ้นวันแทนแบบ AAR (After Action Review) ค้นหาง่ายเห็นงานค้าง  ไม่รู้จะเวิร์คหรือเปล่า ลองดู
บันทึกไว้ก่อน ค่อนข้างมั่ว  ต่อไปก็ลองหาข้อมูลมาลงเสียหน่อย ค่อยๆ จัดระเบียบสังคมกันไป ไม่ตายสักวันคงได้ดี ฮื่มมมมม.... ปลดปล่อยเสียบ้างก็โล่งหัวดีนะ